ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

PREVENTISTA  RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ: 
Ing. Helena Hlavičková
Školní rok: 2018 / 2019

Konzultační hodiny :
každý pátek:   8.00 - 9.30 hod.

první středu  v měsíci  14.00 -15.00 hod.
po domluvě kdykoliv     

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

 

Školní rok 2018 – 2019                Zpracovala: Ing.Helena hlavičková

Aktivity – preventista rizikového chování

Primární prevence pro 1. a 2. stupeň: Ing.Helena Hlavičková

 • Provádět diskrétní pohovory se žáky při výskytu problémů
 • Kontaktovat rodiče při podezření ze styku žáka s návykovými látkami.
 • Zajišťovat metodické pomůcky, informace, kontakty.
 • Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace preventivních programů.
 • Spolupracovat s ostatními odborníky (OPPP, lékaři, KHES, odd. péče o dítě a rodinu, policie, okresní protidrogový koordinátor).
 • Pravidelně sledovat a vyhodnocovat materiál ze schránek důvěry.
 • Instalovat panel s informacemi pro žáky a rodiče v odpovídající a přitažlivé formě (2.patro ZŠ). Aktivně využívat výstupy z hodin Vo, Pč, kresby, plakáty s danou tématikou.
 • Aktualizovat webové stránky.
 • Tvorba preventivního programu školy.
 • Spolupráce se ŽÁKOVSKOU SAMOSPRÁVOU, práva žáků .
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pedagogy, s nepedagogickými pracovníky a s vedením školy.

 

Aktivity – všichni učitelé

 • V organizaci života školy vytvářet předpoklady pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a multikulturní výchově.
 • Sledovat individuální potřeby žáků, včas odhalovat poruchy vývoje a chování, poskytovat rychlou a účinnou pomoc.
 • Připravovat aktivity pro žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech, mapovat problémy v rodině, ve vztazích s vrstevníky, v oblasti volného času, v oblasti zdravotního stavu, problémy s chováním a problémy v dovednostech mezilidského chování.
 • Optimalizovat vztahy mezi učiteli a žáky.

Aktivity –třídní učitelé

 • Vytipování možných problémových žáků
 • Zvýšení pozornosti žákům s problémovým chováním a signálům prvních náznaků užívání návykových látek.
 • Sledování vztahů ve třídě.
 • Začleňování problémových žáků do třídního kolektivu.
 • Podporování komunikace, týmové spolupráce a přátelské atmosféry ve třídě.
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a vedením školy.
 • Komunikace s rodiči.

Akce:

 • Říjen 2018 – schůzka s tř. učiteli , seznámení s minimálně preventivním programem školy, doporučený postup při výskytu a zneužívání návykových látek
 • Březen 2019 - schůzka s tř. učiteli , prevence a minimalizace rizikového chování

                               v třídních kolektivech – formy práce

 • Pravidelné informace rodičům na schůzích SRPDŠ a třídním učitelům jednotlivých ročníků. Informace o programech prevence na jednání školské rady.

Aktivity – ředitel školy

 • Upravit organizaci a veškerou činnost žáků ve shodě s ochranou jejich zdraví

     a ochranou vůči zneužívání návykových látek.

 • Rozhodovat o pracovních a režimových záležitostech z pohledu zdravotních a bezpečnostních potřeb žáků.
 • Umožnění účasti školního preventisty na vzdělávacích kursech a seminářích.

AKTIVITY - I.STUPEŇ

Vypracovat plány primární prevence rizikového chování

10 hodinové časové bloky, období září – červen.

Odpovídá: všichni třídní učitelé

Termín:    září 2018

Plány budou obsahovat:

 

 • Vštěpovat přání „být zdráv“.
 • Vedení žáků k hodnotnému využívání volného času a předcházení nudě.
 • Provádění nácviku odolávání negativním vlivům vrstevníků nebo starších spolužáků, provádění nácviku odmítání cizích a neznámých látek.
 • Integrovat primární prevenci do učiva předmětů prvouka , vlastivěda, přírodověda,

výtvarná výchova, literární výchova.

 • Posilovat kamarádské vztahy mezi dětmi, besedovat se žáky nad tématy úzkost, agresivita, šikana, rasismus, týrání a zneužívání, chování k postiženým spolužákům.
 • Posilovat právní povědomí dětí, znalost práv dítěte a schopnost vyhledat pomoc při jejich porušování.

 

 

Literatura: Dagmar Nováková: Zdravý způsob života a prevence závislostí

                 Panenka Jablenka a kluk Viktor

                 Slabikář práv dítěte

                 Videokazeta: Křemílek a Vochomůrka, série večerníčků NCPZ

                 Program „Nejsme jiní“ – metod. Materiál + videokazeta o chování k dětem

                                                          s epilepsií

                 Videokazeta: „Šikanování“

Při činnostech s dětmi využívat zážitkové formy práce.

 

 

 

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ I. STUPEŇ, ŠK.ROK 2018-2019

 

TŘÍDA AKCE LEKTOR MÍSTO KONÁNÍ CENA DATUM
1.A  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
1.B  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
2.A  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
2.A Protipožární ochrana HZS Lipník nad Beč. dvůr HZS zdarma  
2.B  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
2.B Protipožární ochrana HZS Lipník nad Beč. dvůr HZS zdarma  
3.A  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
3.B  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
4.a  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
4.b  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
5.roč.  Bezpečné chování – nová   dopravní situace  Městská policie Lipník n/B TŘÍDA ZDARMA  
5.HOŠI DOSPÍVÁNÍ  Centrum zdraví Olomouc TŘÍDA    
5.DÍVKY DOSPÍVÁNÍ  Centrum zdraví Olomouc TŘÍDA    
5.roč. JSI ON LINE I MP EDUCATION TŘÍDA    

Termíny konání budou upřesněny během školního roku

DALŠÍ AKCE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY DLE NABÍDKY PPP PŘEROV A DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity – II. stupeň

V rámci všech vyučovacích předmětů, hlavně Vo, Pč, Che, Vv, Tv …, přiměřeně věku dítěte zprostředkovat poznatky o zdravém způsobu života, ochraně vlastního zdraví, o drogách, nebezpečí závislosti na nich, o pomoci při výskytu sociálně patolog. jevů. Besedovat s žáky nad tématy úzkost, agresivita, šikana, rasismus, týrání a zneužívání dětí a mladistvých, chování k postiženým spolužákům, rozvíjet právní vědomí žáků.

výchova k OBČANSTVÍ

6. ročník

 • Podat základní informace o zneužívání návykových látek.
 • Provádět nácvik odmítání cigaret,alkoholu a dalších drog.
 • Posílení pozitivních tendencí ve vzájemných vztazích mezi spolužáky, rozvíjení zdravé sebedůvěry.

7. ročník

 • Posilovat schopnost vypořádat se s odmítnutím, selháním a zklamáním, zvládání stresových situací v rodině, ve škole. Rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky jako ochrana před vznikem šikany.
 • Znalost základních dětských práv

8. ročník

 • Rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností žáků jako ochrana před šikanou, rozvíjení schopností rozpoznat chování, které je šikanou.

9. ročník

 • Seznámení s zákony a opatřeními souvisejícími s podáváním alkoholických nápojů dětem a mladistvým, legislativou ve vztahu k nákupu, držení a výrobě drog.
 • Rozvíjení právního vědomí žáků

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 

8. ročník

 • Znalost rizika zneužívání návykových látek, dopad na zdraví, partnerské soužití. Podpora zdravého životního stylu.
 • Základní znalosti o HIV a AIDS, ochrana před nakažením.

9. ročník

 • Seznámení s mechanismem rozvoje závislosti a možnosti léčení.

 

 • Seznámení s centry odborné pomoci.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • Rozebírat reklamy a antireklamy na tabák a alkohol.
 • Tvorba plakátů propagujících zdravý životní styl.

PRAKTICKÉ ČINNOSTI

 • Vliv návykových látek na vývoj jedince.
 • Stravovací návyky, vliv racionální výživy na zdraví. Zdravý životní styl.
 • Partnerské vztahy, těhotenství, vliv drog na děti narkomanek. Přenos viru HIV.
 • Krizové situace v rodině.

Chemie

 • Alkaloidy – zneužívání návykových látek.
 • Alkoholy – zneužívání návykových látek

PŘírodopis

 • Mák – surovina pro farmaceutický průmysl, zneužití
 • Přadné rostliny – konopí seté
 • Další zneužívané organismy – durman, houby

Aktivity pro žáky ve volném čase:

 • Zapojit co nejvíce žáků do mimoškolní činnosti/ webové stránky školy a města/.
 • Připravit pestrou nabídku mimoškolních aktivit/ webové stránky školy a města/.
 • Pořádat akce o vedlejších prázdninách/ webové stránky školy a města/.
 • Předcházet nudě.

 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ II.STUPEŇ, ŠK.ROK 2018-2019

TŘÍDA AKCE LEKTOR MÍSTO KONÁNÍ CENA DATUM
6.A Protipožární ochrana HZS Lipník nad Beč. dvůr HZS zdarma  
6.B Protipožární ochrana HZS Lipník nad Beč. dvůr HZS zdarma  
6.A

Přestupkové právo

mĚpO třída  zdarma  
6.B

Přestupkové právo

mĚpO třída  zdarma  
6.a,b dospívání mp education třída    
7.A

Přestupkové právo

mĚpO třída  zdarma  
7.B

Přestupkové právo

mĚpO třída  zdarma  
8.a

Přestupkové právo

mĚpO třída  zdarma  
8.b

Přestupkové právo

mĚpO třída  zdarma  
8.a První pomoc ččk trída zdarma  
8.b První pomoc ččk trída zdarma  
8.a TRESTNÍ A RODINNÉ PRÁVO mgr. svatoň trída zdarma  
8.b TRESTNÍ A RODINNÉ PRÁVO mgr. svatoň trída zdarma  
9. TRESTNÍ A RODINNÉ PRÁVO mgr. svatoň trída zdarma  
9. hiv/aids než začneš mp education třída    

Termíny konání budou upřesněny během školního roku

DALŠÍ AKCE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY DLE NABÍDKY PPP PPŘEROV A DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity pro rodiče:

Setkání s výborem SRPDŠ a Školní radou (preventisté) – seznámení s protidrogovým programem školy, postupem v případě krizové situace (intoxikace, podezření na zneužívání návykových látek), přizvání rodičů na celoškolské akce tzv. preventivní dny.

Informovat rodiče o možnostech jejich vzdělávání v systému drogové politiky státu, prevence a zákonné represe, řešení problémů a odborné pomoci.

Hlavní východiska pro zpracování preventivního programu školy

STRATEGIE

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10
 • Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období 2015 -18
 • Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020
 • Krajský plán primární prevence na léta 2015- 18

ZÁKONY

VYHLÁŠKY

 • VYHLÁŠKA   27/2016: Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1.9.2017 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1
 • vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb.

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
 • Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 + přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování : 1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu poravy, 4. alkohol,5. syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9. extremismus , rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. sebepoškozování, 17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 20. domácí násilí 21. hazardní hraní
 • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22
 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14

související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od 1.1.2015 – více o ohlašovací povinnosti školy

 

 • Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/2003-24    

související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb.platné znění od 1.6.2015

 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25

KRIZOVÝ PLÁN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSECKÁ 315, LIPNÍK NAD BEČVOU

PŘÍLOHA MPP 2018-2019

ZPRACOVALA ING.HELENA HLAVIČKOVÁ

     V rámci prevence rizikového chování je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo v kolektivu vyskytnou. Při jakékoliv změně chování nebo i podezření je vždy nutné:

- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit se zjistit příčinu změny

- o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, metodika prevence, výchovného poradce

- pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence nebo výchovném poradci, kteří jsou proškoleni v řešení rizikového chování

- třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď individuálně nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky zákonným zástupcům nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o prospěchu a chování jejich dětí. Umožňuje žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů řešení vzniklého problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitele školy a žádat přešetření situace.

Třídní učitelé při podezření na zanedbání povinné péče o dítě, tělesné tresty, domácí násilí, apod. upozorní zákonné zástupce a informují o dané skutečnosti vedení školy, výchovného poradce a školního metodika prevence. Stejně postupují při obdržení této informace od jiných pedagogů, zaměstnanců školy či žáků. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci ředitel školy na odbor péče o dítě a na policii.

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče byli informováni, na koho se obrátit v případě řešení vzniklých problémů:

Výchovný poradce : Mgr.Denisa Koláčková

Metodik prevence : Ing.Helena Hlavičková

TABÁK

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit.

- V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další

konzumaci zabránit a tabákový výrobek je třeba odebrat.

- Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy:

o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.

- V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého

žáka.

- V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání

opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.

- Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

Výchovná opatření:

napomenutí TU – nález cigaret, první kouření
napomenutí ŘŠ – při opakovaném porušení zákazu kouření
2 z chování – následuje po NŘŠ – při dalším porušení zákazu kouření

ALKOHOL

Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno.

- Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního

vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

- V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy v době školního

vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci

zabránit a alkohol žákovi odebrat.

- V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

- Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu

školy:

o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má

alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

- V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve

škole.

- Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany

dítěte a vyčká jeho pokynů.

- Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i

v případě, kdy je žák schopen výuky.

- Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní

ochrany dítěte.

- Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

- V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test

na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu

zákonného zástupce.

NÁLEZ ALKOHOLU V PROSTORÁCH ŠKOLY:

- O nálezu ihned informovat vedení školy.

- Nalezenou tekutiny uložit u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

- Zpracovat stručný záznam o události.

NÁLEZ ALKOHOLU U ŽÁKA:

- O nálezu se sepíše stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum,

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

- O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u

téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

Výchovná opatření:

napomenutí TU – nález alkoholu, požití nepatrného množství,nabádání k požití
napomenutí ŘŠ – opakované požití
II.stupeň z chování – požití, u kterého bylo nutné volat první pomoc

OPL

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.

KONZUMACE OPL

-Zabránit další konzumaci – odebrat

-O nálezu vyrozumět Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění

- Není-li žák v ohrožení života, informovat zákonné zástupce, že není způsobilý k pobytu ve

škole, pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně – právní

ochrany dítěte, požádá o pomoc a vyčká jeho pokynů.

NÁLEZ OPL VE ŠKOLE

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za

omamnou nebo psychotropní

- Látku nelikvidovat, netestovat, nezkoumat

- Ihned uvědomit vedení školy

- Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo

nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem. Uložit do trezoru

školy

- O nálezu uvědomit Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky

V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe

- Informovat vedení školy

- Jedná se o spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do

kompetence Policie ČR – bezodkladně vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat další

postup

- Informovat zákonné zástupce

- Žáka izolovat od ostatních do příjezdu Policie ČR – mít ho stále pod dozorem

U žáka v žádném případě neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

DISTRIBUCE OPL

Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR

zakázána a takové jednání je trestním činem nebo proviněním.

- Při důvodném podezření na distribuci OPL ve škole vyrozumí škola (ŠMP) Policii ČR

Vyrozumí zákonné zástupce žáka a orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu

obce s rozšířenou působností

NÁLEZ INJEKČNÍ STÍKAČKY

- Nedotýkat se nálezu a zabránit styku s předmětem dalším osobám

- Zavolat Policii ČR nebo MěPo Lipník nad Bečvou

-Vyrozumět vedení školy a ŠMP

Výchovná opatření:

napomenutí TU – držení
napomenutí ŘŠ – užití
II.stupeň z chování – opakované držení či užití

KRÁDEŽ

Postup při nahlášení krádeže žákem:

- O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.

- Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení

Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

- V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li

pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

VANDALISMUS

- Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a

pokusit se odhalit viníka.

- V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu

škody.

- V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o

náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

ZÁŠKOLÁCTVÍ

Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným

zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný

zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti

žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem.

Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu

neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy

dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý

žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou

komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy,

zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany

dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla

zřízena.

Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným

dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který

zúčastněné osoby podepíší.

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací

povinnost vychází z platné právní úpravy.

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní

zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle

ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky

Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného

činu ohrožení mravní výchovy mládeže Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude

zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu

ŠIKANA

Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením §29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dští v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro přecházení vzniku rizikového chování.

Pro vyšetřování počáteční šikany lze doporučit tyto strategie:

- Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.

- Nalezení vhodných svědků.

- Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a

agresorů).

- Zajištění ochrany obětem.

- Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti:

- Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

- Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

- Pokračující pomoc a podpora oběti.

- Nahlášení policii, vlastní vyšetřování.

Rozhodně se vyvarujte

- Konfrontace oběti a agresora

- Bagatelizaci problému

- Rychlých řešení

- Řešení případu před třídou

- Prozrazení informačních zdrojů

- Neinformování rodičů

- Řešení bez pomoci dalších pedagogů

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách

spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou

poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

Pro potrestání agresorů lze užít následující výchovná opatření :

- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

- Snížení známky z chování.

- Převedení do jiné třídy.

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné

vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).

V mimořádných případech se užijí další opatření:

- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,

případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném

diagnostickém ústavu.

- Ředitel školy podá návrh orgán sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou,

případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným

umístěním v diagnostickém ústavu.

Výchovná opatření pro agresory:
- pokárání, napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele
- snížení známky z chování
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích.
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
- podání návrhu OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.
- vyrozumění Police ČR


Syndrom týraného dítěte – CAN

 

Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná.

Změny v chování dítěte

celková stísněnost a nezájem o dění kolem

zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými

úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob nebo v situaci, kdy je dítě s dospělým samo

vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám

nápadně lhostejné postoje, výroky typu „mně je to jedno“

agresivní napadání a šikanování vrstevníků

zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty

potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole

váhání s odchodem domů po vyučování

neomluvené absence ve škole

odmítání jídla nebo přejídání

sebepoškozování

útěky z domova

Známky na těle dítěte

opakovaná zranění včetně zlomenin

modřiny

řezné rány

otoky částí těla, například rtů, tváří, zápěstí

stopy po svazování

otisky různých předmětů na těle

natrhnutí ucha

otisky dlaně a prstů

stopy po opaření nebo popálení cigaretou

Některé projevy zanedbávaného dítěte:
má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči
touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi blízkými a cizími lidmi, vrhá se k cizím dospělým, odešlo by s nimi)

je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak nezvládnutelné
všechno jí hltavě a hladově
chodí za školu nebo do ní chodí pozdě

má potíže s učením
zdráhá se odcházet domů
houpá se, cucá věci nebo prsty, kýve hlavou
žebrá o jídlo, peníze nebo jiné věci

Prvním, co musí učitel udělat, aby mohl týranému dítěti pomoci, je vůbec všimnout si a odhalit to, že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde jednak o změny chování žáka, jednak o fyzické známky vypovídající o násilném zacházení s dítětem.

Jedním z nejčastějších signálů ukazujících na možné týrání doma je náhlé podstatné zhoršení prospěchu žáka.  Dítěti začne být úplně jedno, zda dostane dobrou, nebo špatnou známku. Z veselého dítěte se často stane úzkostný žák, který je neprůbojný. Může mít zároveň nejrůznější problémy ve vztazích se spolužáky – dítě, které bylo dříve kamarádské, se začne najednou ostatních stranit, nebo se může naopak začít chovat vůči nim agresivně. U žáka se mohou projevit také nejrůznější poruchy v pravidelných návycích – spaní (do školy chodí pozdě) nebo stravování (při obědě opakovaně nedojídá) .

Pokud jde o tělesné známky, zvláště učitel tělocviku má jedinečnou možnost všimnout si různých modřin, odřenin či nezvyklé únavy či apatie žáka.

Zvláštní kategorií jsou méně viditelné, a zároveň o to citlivější signály, které nicméně učitel může zaregistrovat. Jejich skutečná diagnostika je však již věcí odborníka. Jde například o potíže při sezení v lavici, které mohou ukazovat na poruchy zažívání nebo třeba na krev v moči .

Když učitel po zpozorování neklamných známek vzbuzujících podezření na syndrom týraného dítěte dojde k závěru, že dítěti je potřeba pomoci, měl by se vždy nejdříve pokusit navázat s žákem osobní kontakt. Nejlepší je, když se ho někde v soukromí dotáže na to, proč má například na těle modřiny nebo třeba proč v posledním době odchází ze školy jako poslední, zatímco dříve byl naopak mezi prvními, kdo pospíchali domů.

Situaci prvního kontaktu mezi učitelem a žákem samozřejmě vždy zjednodušuje to, pokud vztahy mezi nimi nejsou jen striktně formální. Předpokládá se, že rozhovor povede většinou třídní učitel. Nic by však nemělo bránit tomu, aby ho vedl i jiný učitel, který má z nějakých důvodů s dětmi méně formální vztahy. Především v situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu.

Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit, doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. Dítě si může o svém problému po telefonu popovídat anonymně a záleží jen na něm, zda se během rozhovoru stane důvěřivějším a sdělí na sebe kontakt. A pokud se ani odborníkovi na pomyslném druhém konci telefonního drátu nepodaří dítě přimět k identifikaci, snaží se ho ještě přesvědčit, aby se obrátilo na kohokoliv, komu důvěřuje.

Přestože je to právě rodič, nebo jiný zákonný zástupce, kdo je pravděpodobným původcem týrání, neznamená to, že by ho měla škola z celého procesu pomoci žákovi automaticky vyšachovat. Učitel by měl v první fázi po rodiči chtít, aby pouze okomentoval to, jak si vysvětluje problémy, které učitel u dítěte vypozoroval. Může tak i zjistit, že skutečnou příčinou žákova neobvyklého chování je něco jiného než domácí týrání. Anebo může být zájem školy o osud žáka pro zákonného zástupce dostatečnou výstrahou k tomu, aby si uvědomil, že další ubližování dítěti bude mít pro něj vážné následky. Navíc učitel může z chování rodiče nepřímo poznat, zda v rodině k týrání nedochází. Pokud učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod k zapojení odborníka.

Učitel se podle prvotních známek ukazujících na týrání může někdy nejdříve jen dohadovat, zda jde o situaci, kdy mu ubližují jeho blízcí, anebo se jedná o školní šikanu. Proto i rozhovor s rodiči může pedagogovi pomoci vyloučit jednu z těchto dvou možností.

Tehdy, když dítě samo přizná, že je týráno, nebo když si učitel jinak potvrdí, že bylo nějak fyzicky nebo psychicky poškozeno, měl by kontaktovat odborníky. Při zjištění nějaké zdravotní újmy se však nedoporučuje kontaktovat jen lékaře. Pediatr si totiž přeje, aby dítě přišlo v doprovodu rodiče. Také do pedagogicko-psychologické poradny by mělo dítě jít spolu se zákonným zástupcem. Pokud se však škole podaří domluvit se s poradnou na kontaktu bez účasti rodičů, je považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti za každou cenu.

V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace s rodiči také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle spádové oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou působností. Na těchto úřadech je veden registr problémových rodin a je tedy možné, že po avízu školy budou sociální pracovníci hned vědět, jaké problémy jsou s danou rodinou spojeny.

Pozor na skutečnost o neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu - týrání svěřené osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi trestné činy vyjmenované jak v nepřekažení trestného činu   (§ 367 TZ) tak v neoznámení trestného činu (§368 TZ). Tím, že nekontaktujeme-li orgány činné v trestním řízení, v případě, že už jsme se hodnověrným způsobem dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být sami pachatelé trestných činů nepřekažení tr. činu a neoznámení tr.činu.

Sexuální zneužívání – je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb zneuživatele.

Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte páchání nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům činným v trestním řízení).

Dítě se mi svěří osobně

1. uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost

2. seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob

3. pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě svěřilo

4. komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii

5. vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii

6. ohlásit na policii

7. ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách

8. jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od oznámení události vás to nesmí odradit

Dozvím se – oznámím řediteli – kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Zjistím to z nějaké školní ankety nebo otazníku                                              

Dítě se vyjadřuje někdy v náznacích a nejasně, proto je velmi důležité porozumět tomu, co vám vlastně říká. V každém případě s ním navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor, ale tak, abyste nebudili nežádoucí pozornost. Jestliže vám dítě potvrdí vaši domněnku, postupuje jako výše. Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu své názory, nechejte ho volně vyprávět.

Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů

Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování. Pokuste se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte věc orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří.

Dítě je obětí sexuálního napadení

Jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, potom urychleně vše oznamte policii, rodičům a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Chovejte se pevně a jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů.

Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) .

Cílem musí být předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociál. a psychol. následků.

 

 

 

Doporučené odkazy

q  Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149

q  Internetová poradna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

q  Linka bezpečí, tel: 800 155 555

q  Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)


Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.

Extremismus lze dělit na:

- pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich);

- levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody);

- náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení lidských práv a individuální svobody);

- etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede k excesům potlačování svobody jiných).

- environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny demokratickým principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody)

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství.

Rizikové typy chování žáků/studentů:

- verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich politickému č náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu

- revizionistické zpochybňování oficiálních výkladů historie či pojetí soudobé demokracie ve prospěch extremistického výkladu;

- agitace ve prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových stoupenců mezi vrstevníky

- využívání školního vzdělání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a schopností pro bezprostřední využití v extremistické scéně

- využití školních prostor, zařízení a přístrojů ve prospěch extremismu

- zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám mimo školu

Výskyt politického extremismu a antisemitismu je pravděpodobný především u starších žáků školního věku (cca od 12-13 let) a především pak studentů a učňů na středním stupni.

Primitivní rasistické a xenofobní postoje se mohou vyskytnout i u dětí předškolního a ranně školního věku, ať již jako důsledek rodinné výchovy a vlivu okolí nebo pod vlivem bezprostřední situace a reakcí spolužáků.

Rasistické a xenofobní postoje mohou být vyjadřovány i osobami, které nepatří do extremistické scény, přičemž např. rasistické nadávky mohou rovnoměrně užívat dívky i chlapci.

Příklon k extremismu ovlivňují osobnostní dispozice, které jsou dovářeny rodinným, školským a volnočasovým prostředím. Silný je především vliv blízkých vrstevníků a rodiny Důležité jsou i osobní zážitky. Na politickou socializaci mladých extremistů má vliv i poltická situace a její zprostředkování .

Prevence

Všeobecná specifická primární prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a principů lidských práv a tolerance, výuka o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících jevů, debaty s angažovanými osobami.

Možnost využití životních příběhů, uměleckých děl – literatury, filmů s následnou besedou.

Specifické formy prevence ve vztahu k již působícím extremistům a jejich strukturám ve škole (např. vzájemná diskuse s jejich potenciálními terči násilí).

Postupy a metody z hlediska pedagoga

Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.

Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.

Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.

Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.

Zaměřit výuku na tyto problémy.

Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.

Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty.

Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout jim spolupráci.

V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky (Policii ČR)

Nevhodné přístupy:

Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a extremismu.

Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v běžných diskusích.

Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled může jevit extremistické, ale nemusí takové být.

Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace s cílem zalíbit se extremisticky orientované mládeži.

Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo antisemitským podtextem.

Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost a na takto motivované vážnější formy násilí.

POLICIE VE ŠKOLE

Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co

potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie.

Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což

musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním

povinováni dohledem.

Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již

neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze.

Odvedení žáka ze školy

Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti, které uvedl a služebním průkazem

doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě – bude to specialista na

problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do auta, převozu na

služebnu, výslechu na služebně – musí být přítomna další osoba. Je na policistovi zajistit třetí osobu – třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ŘŠ zápis.

POUŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY

- Vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem,alkoholem,návykovými látkami

- § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

- § 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V Lipníku nad Bečvou dne 4.9.2018

 

 

\n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

q  Linka bezpečí, tel: 800 155 555

q  Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)

 


Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.

Extremismus lze dělit na:

-  pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich);

-  levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody);

- náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení lidských práv a individuální svobody);

- etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede k excesům potlačování svobody jiných).

- environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny demokratickým principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody)

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství. 

Rizikové typy chování žáků/studentů:

- verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich politickému č náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu

- revizionistické zpochybňování oficiálních výkladů historie či pojetí soudobé demokracie ve prospěch extremistického výkladu;

- agitace ve prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových stoupenců mezi vrstevníky

- využívání školního vzdělání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a schopností pro bezprostřední využití v extremistické scéně

- využití školních prostor, zařízení a přístrojů ve prospěch extremismu

- zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám mimo školu

Výskyt politického extremismu a antisemitismu je pravděpodobný především u starších žáků školního věku (cca od 12-13 let) a především pak studentů a učňů na středním stupni.

Primitivní rasistické a xenofobní postoje se mohou vyskytnout i u dětí předškolního a ranně školního věku, ať již jako důsledek rodinné výchovy a vlivu okolí nebo pod vlivem bezprostřední situace a reakcí spolužáků.

Rasistické a xenofobní postoje mohou být vyjadřovány i osobami, které nepatří do extremistické scény, přičemž např. rasistické nadávky mohou rovnoměrně užívat dívky i chlapci.

Příklon k extremismu ovlivňují osobnostní dispozice, které jsou dovářeny rodinným, školským a volnočasovým prostředím. Silný je především vliv blízkých vrstevníků a rodiny Důležité jsou i osobní zážitky. Na politickou socializaci mladých extremistů má vliv i poltická situace a její zprostředkování .

Prevence 

Všeobecná specifická primární prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a principů lidských práv a tolerance, výuka o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících jevů, debaty s angažovanými osobami.

Možnost využití životních příběhů, uměleckých děl – literatury, filmů s následnou besedou.

Specifické formy prevence ve vztahu k již působícím extremistům a jejich strukturám ve škole (např. vzájemná diskuse s jejich potenciálními terči násilí).

Postupy  a metody z hlediska pedagoga

Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.

Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.

Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.

Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.

Zaměřit výuku na tyto problémy.

Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.

Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty.

Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout jim spolupráci.

V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky (Policii ČR) 

Nevhodné přístupy:

Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a extremismu.

Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v běžných diskusích.

Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled může jevit extremistické, ale nemusí takové být.

Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace s cílem zalíbit se extremisticky orientované mládeži.

Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo antisemitským podtextem.

Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost a na takto motivované vážnější formy násilí.

POLICIE VE ŠKOLE

Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co

potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie.

Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což

musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním

povinováni dohledem.

Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již

neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze.

Odvedení žáka ze školy

Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti, které uvedl a služebním průkazem

doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě – bude to specialista na

problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do auta, převozu na

služebnu, výslechu na služebně – musí být přítomna další osoba. Je na policistovi zajistit třetí osobu – třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ŘŠ zápis.

POUŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY

- Vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem,alkoholem,návykovými látkami

- § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

- § 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V Lipníku nad Bečvou dne 4.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIZOVÝ PLÁN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSECKÁ 315, LIPNÍK NAD BEČVOU

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA MPP 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRACOVALA ING.HELENA HLAVIČKOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

      V rámci prevence rizikového chování je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo v kolektivu vyskytnou. Při jakékoliv změně chování nebo i podezření je vždy nutné:

- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit se zjistit příčinu změny

- o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, metodika prevence, výchovného poradce

- pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence nebo výchovném poradci, kteří jsou proškoleni v řešení rizikového chování

- třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď individuálně nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky zákonným zástupcům nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o  prospěchu a chování jejich dětí. Umožňuje žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů řešení vzniklého problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitele školy a žádat přešetření situace.

Třídní učitelé při podezření na zanedbání povinné péče o dítě, tělesné tresty, domácí násilí,  apod. upozorní zákonné zástupce a informují o dané skutečnosti vedení školy, výchovného poradce a školního metodika prevence. Stejně postupují při obdržení této informace od jiných pedagogů, zaměstnanců školy či žáků. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci ředitel školy na odbor péče o dítě a na policii.

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče byli informováni, na koho se obrátit v případě řešení vzniklých problémů:

Výchovný poradce : Mgr.Denisa Koláčková

Metodik prevence :  Ing.Helena Hlavičková

TABÁK

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit.

- V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další

konzumaci zabránit a tabákový výrobek je třeba odebrat.

- Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy:

o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.

- V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého

žáka.

- V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání

opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.

- Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

Výchovná opatření:

napomenutí TU – nález cigaret, první kouření
napomenutí ŘŠ – při opakovaném porušení zákazu kouření
2 z chování – následuje po NŘŠ – při dalším porušení zákazu kouření

ALKOHOL

Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno.

- Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního

vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

- V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy v době školního

vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci

zabránit a alkohol žákovi odebrat.

- V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

- Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu

školy:

o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má

alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

- V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve

škole.

- Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany

dítěte a vyčká jeho pokynů.

- Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i

v případě, kdy je žák schopen výuky.

- Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní

ochrany dítěte.

- Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

- V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test

na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu

zákonného zástupce.

NÁLEZ ALKOHOLU V PROSTORÁCH ŠKOLY:

- O nálezu ihned informovat vedení školy.

- Nalezenou tekutiny uložit u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

- Zpracovat stručný záznam o události.

NÁLEZ ALKOHOLU U ŽÁKA:

- O nálezu se sepíše stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum,

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

- O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u

téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

Výchovná opatření:

napomenutí TU – nález alkoholu, požití nepatrného množství,nabádání k požití
napomenutí ŘŠ – opakované požití
2 z chování – požití, u kterého bylo nutné volat první pomoc

OPL

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.

KONZUMACE OPL

-Zabránit další konzumaci – odebrat

-O nálezu vyrozumět Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění

- Není-li žák v ohrožení života, informovat zákonné zástupce, že není způsobilý k pobytu ve

škole, pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně – právní

ochrany dítěte, požádá o pomoc a vyčká jeho pokynů.

NÁLEZ OPL VE ŠKOLE

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za

omamnou nebo psychotropní

- Látku nelikvidovat, netestovat, nezkoumat

- Ihned uvědomit vedení školy

- Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo

nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem. Uložit do trezoru

školy

- O nálezu uvědomit Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky

V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe

- Informovat vedení školy

- Jedná se o spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do

kompetence Policie ČR – bezodkladně vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat další

postup

- Informovat zákonné zástupce

- Žáka izolovat od ostatních do příjezdu Policie ČR – mít ho stále pod dozorem

U žáka v žádném případě neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

DISTRIBUCE OPL

Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR

zakázána a takové jednání je trestním činem nebo proviněním.

- Při důvodném podezření na distribuci OPL ve škole vyrozumí škola (ŠMP) Policii ČR

Vyrozumí zákonné zástupce žáka a orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu

obce s rozšířenou působností

NÁLEZ INJEKČNÍ STÍKAČKY

- Nedotýkat se nálezu a zabránit styku s předmětem dalším osobám

- Zavolat Policii ČR nebo MěPo Lipník nad Bečvou

-Vyrozumět vedení školy a ŠMP

Výchovná opatření:

napomenutí TU – držení
napomenutí ŘŠ – užití
2 z chování – opakované držení či užití

KRÁDEŽ

Postup při nahlášení krádeže žákem:

- O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.

- Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení

Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

- V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li

pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

VANDALISMUS

- Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a

pokusit se odhalit viníka.

- V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu

škody.

- V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o

náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

ZÁŠKOLÁCTVÍ

Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným

zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný

zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti

žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem.

Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu

neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy

dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý

žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou

komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy,

zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany

dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla

zřízena.

Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným

dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který

zúčastněné osoby podepíší.

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací

povinnost vychází z platné právní úpravy.

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní

zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle

ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky

Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného

činu ohrožení mravní výchovy mládeže Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude

zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu

ŠIKANA

Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením §29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dští v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro přecházení vzniku rizikového chování.

Pro vyšetřování počáteční šikany lze doporučit tyto strategie:

- Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.

- Nalezení vhodných svědků.

- Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a

agresorů).

- Zajištění ochrany obětem.

- Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti:

- Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

- Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

- Pokračující pomoc a podpora oběti.

- Nahlášení policii, vlastní vyšetřování.

Rozhodně se vyvarujte

- Konfrontace oběti a agresora

- Bagatelizaci problému

- Rychlých řešení

- Řešení případu před třídou

- Prozrazení informačních zdrojů

- Neinformování rodičů

- Řešení bez pomoci dalších pedagogů

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách

spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou

poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

Pro potrestání agresorů lze užít následující výchovná opatření :

- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

- Snížení známky z chování.

- Převedení do jiné třídy.

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné

vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).

V mimořádných případech se užijí další opatření:

- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,

případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném

diagnostickém ústavu.

- Ředitel školy podá návrh orgán sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou,

případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným

umístěním v diagnostickém ústavu.

Výchovná opatření pro agresory:
- pokárání, napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele
- snížení známky z chování
- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež nebo v obdobných organizacích.
V mimořádných případech:
- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP,
případně DÚ
- podání návrhu OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.
- vyrozumění Police ČR


Syndrom týraného dítěte – CAN

Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná.

Změny v chování dítěte

celková stísněnost a nezájem o dění kolem

zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými

úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob nebo v situaci, kdy je dítě s dospělým samo

vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám

nápadně lhostejné postoje, výroky typu „mně je to jedno“

agresivní napadání a šikanování vrstevníků

zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty

potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole

váhání s odchodem domů po vyučování

neomluvené absence ve škole

odmítání jídla nebo přejídání

sebepoškozování

útěky z domova

Známky na těle dítěte

opakovaná zranění včetně zlomenin

modřiny

řezné rány

otoky částí těla, například rtů, tváří, zápěstí

stopy po svazování

otisky různých předmětů na těle

natrhnutí ucha

otisky dlaně a prstů

stopy po opaření nebo popálení cigaretou

Některé projevy zanedbávaného dítěte:
má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči
touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi blízkými a cizími lidmi, vrhá se k cizím dospělým, odešlo by s nimi)

je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak nezvládnutelné
všechno jí hltavě a hladově
chodí za školu nebo do ní chodí pozdě

má potíže s učením
zdráhá se odcházet domů
houpá se, cucá věci nebo prsty, kýve hlavou
žebrá o jídlo, peníze nebo jiné věci

Prvním, co musí učitel udělat, aby mohl týranému dítěti pomoci, je vůbec všimnout si a odhalit to, že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde jednak o změny chování žáka, jednak o fyzické známky vypovídající o násilném zacházení s dítětem.

Jedním z nejčastějších signálů ukazujících na možné týrání doma je náhlé podstatné zhoršení prospěchu žáka.  Dítěti začne být úplně jedno, zda dostane dobrou, nebo špatnou známku. Z veselého dítěte se často stane úzkostný žák, který je neprůbojný. Může mít zároveň nejrůznější problémy ve vztazích se spolužáky – dítě, které bylo dříve kamarádské, se začne najednou ostatních stranit, nebo se může naopak začít chovat vůči nim agresivně. U žáka se mohou projevit také nejrůznější poruchy v pravidelných návycích – spaní (do školy chodí pozdě) nebo stravování (při obědě opakovaně nedojídá) .

Pokud jde o tělesné známky, zvláště učitel tělocviku má jedinečnou možnost všimnout si různých modřin, odřenin či nezvyklé únavy či apatie žáka.

Zvláštní kategorií jsou méně viditelné, a zároveň o to citlivější signály, které nicméně učitel může zaregistrovat. Jejich skutečná diagnostika je však již věcí odborníka. Jde například o potíže při sezení v lavici, které mohou ukazovat na poruchy zažívání nebo třeba na krev v moči .

Když učitel po zpozorování neklamných známek vzbuzujících podezření na syndrom týraného dítěte dojde k závěru, že dítěti je potřeba pomoci, měl by se vždy nejdříve pokusit navázat s žákem osobní kontakt. Nejlepší je, když se ho někde v soukromí dotáže na to, proč má například na těle modřiny nebo třeba proč v posledním době odchází ze školy jako poslední, zatímco dříve byl naopak mezi prvními, kdo pospíchali domů.

Situaci prvního kontaktu mezi učitelem a žákem samozřejmě vždy zjednodušuje to, pokud vztahy mezi nimi nejsou jen striktně formální. Předpokládá se, že rozhovor povede většinou třídní učitel. Nic by však nemělo bránit tomu, aby ho vedl i jiný učitel, který má z nějakých důvodů s dětmi méně formální vztahy. Především v situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu.

Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit, doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. Dítě si může o svém problému po telefonu popovídat anonymně a záleží jen na něm, zda se během rozhovoru stane důvěřivějším a sdělí na sebe kontakt. A pokud se ani odborníkovi na pomyslném druhém konci telefonního drátu nepodaří dítě přimět k identifikaci, snaží se ho ještě přesvědčit, aby se obrátilo na kohokoliv, komu důvěřuje.

Přestože je to právě rodič, nebo jiný zákonný zástupce, kdo je pravděpodobným původcem týrání, neznamená to, že by ho měla škola z celého procesu pomoci žákovi automaticky vyšachovat. Učitel by měl v první fázi po rodiči chtít, aby pouze okomentoval to, jak si vysvětluje problémy, které učitel u dítěte vypozoroval. Může tak i zjistit, že skutečnou příčinou žákova neobvyklého chování je něco jiného než domácí týrání. Anebo může být zájem školy o osud žáka pro zákonného zástupce dostatečnou výstrahou k tomu, aby si uvědomil, že další ubližování dítěti bude mít pro něj vážné následky. Navíc učitel může z chování rodiče nepřímo poznat, zda v rodině k týrání nedochází. Pokud učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod k zapojení odborníka.

Učitel se podle prvotních známek ukazujících na týrání může někdy nejdříve jen dohadovat, zda jde o situaci, kdy mu ubližují jeho blízcí, anebo se jedná o školní šikanu. Proto i rozhovor s rodiči může pedagogovi pomoci vyloučit jednu z těchto dvou možností.

Tehdy, když dítě samo přizná, že je týráno, nebo když si učitel jinak potvrdí, že bylo nějak fyzicky nebo psychicky poškozeno, měl by kontaktovat odborníky. Při zjištění nějaké zdravotní újmy se však nedoporučuje kontaktovat jen lékaře. Pediatr si totiž přeje, aby dítě přišlo v doprovodu rodiče. Také do pedagogicko-psychologické poradny by mělo dítě jít spolu se zákonným zástupcem. Pokud se však škole podaří domluvit se s poradnou na kontaktu bez účasti rodičů, je považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti za každou cenu.

V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace s rodiči také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle spádové oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou působností. Na těchto úřadech je veden registr problémových rodin a je tedy možné, že po avízu školy budou sociální pracovníci hned vědět, jaké problémy jsou s danou rodinou spojeny.

Pozor na skutečnost o neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu  - týrání svěřené osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi trestné činy vyjmenované jak v nepřekažení trestného činu   (§ 367 TZ) tak v neoznámení trestného činu (§368 TZ). Tím, že nekontaktujeme-li orgány činné v trestním řízení,  v případě, že už jsme se hodnověrným způsobem dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být sami pachatelé trestných činů nepřekažení tr. činu a neoznámení tr.činu.

Sexuální zneužívání – je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb zneuživatele.

Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte páchání nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům činným v trestním řízení).

Dítě se mi svěří osobně

1. uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost

2. seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob

3. pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě svěřilo

4. komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii

5. vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii

6. ohlásit na policii

7. ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách

8. jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od oznámení události vás to nesmí odradit

Dozvím se – oznámím řediteli – kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Zjistím to z nějaké školní ankety nebo otazníku                                              

Dítě se vyjadřuje někdy v náznacích a nejasně, proto je velmi důležité porozumět tomu, co vám vlastně říká. V každém případě s ním navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor, ale tak, abyste nebudili nežádoucí pozornost. Jestliže vám dítě potvrdí vaši domněnku, postupuje jako výše. Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu své názory, nechejte ho volně vyprávět.

Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů

Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování. Pokuste se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte věc orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří.

Dítě je obětí sexuálního napadení

Jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, potom urychleně vše oznamte policii, rodičům a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Chovejte se pevně a jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů.

Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) .

Cílem musí být předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociál. a psychol. následků.

 

 

 

 

Doporučené odkazy

q  Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149

q  Internetová poradna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

q  Linka bezpečí, tel: 800 155 555

q  Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)

 


Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.

Extremismus lze dělit na:

-  pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich);

-  levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody);

- náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení lidských práv a individuální svobody);

- etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede k excesům potlačování svobody jiných).

- environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny demokratickým principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody)

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství. 

Rizikové typy chování žáků/studentů:

- verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich politickému č náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu

- revizionistické zpochybňování oficiálních výkladů historie či pojetí soudobé demokracie ve prospěch extremistického výkladu;

- agitace ve prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových stoupenců mezi vrstevníky

- využívání školního vzdělání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a schopností pro bezprostřední využití v extremistické scéně

- využití školních prostor, zařízení a přístrojů ve prospěch extremismu

- zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám mimo školu

Výskyt politického extremismu a antisemitismu je pravděpodobný především u starších žáků školního věku (cca od 12-13 let) a především pak studentů a učňů na středním stupni.

Primitivní rasistické a xenofobní postoje se mohou vyskytnout i u dětí předškolního a ranně školního věku, ať již jako důsledek rodinné výchovy a vlivu okolí nebo pod vlivem bezprostřední situace a reakcí spolužáků.

Rasistické a xenofobní postoje mohou být vyjadřovány i osobami, které nepatří do extremistické scény, přičemž např. rasistické nadávky mohou rovnoměrně užívat dívky i chlapci.

Příklon k extremismu ovlivňují osobnostní dispozice, které jsou dovářeny rodinným, školským a volnočasovým prostředím. Silný je především vliv blízkých vrstevníků a rodiny Důležité jsou i osobní zážitky. Na politickou socializaci mladých extremistů má vliv i poltická situace a její zprostředkování .

Prevence 

Všeobecná specifická primární prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a principů lidských práv a tolerance, výuka o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících jevů, debaty s angažovanými osobami.

Možnost využití životních příběhů, uměleckých děl – literatury, filmů s následnou besedou.

Specifické formy prevence ve vztahu k již působícím extremistům a jejich strukturám ve škole (např. vzájemná diskuse s jejich potenciálními terči násilí).

Postupy  a metody z hlediska pedagoga

Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.

Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.

Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.

Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.

Zaměřit výuku na tyto problémy.

Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.

Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty.

Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout jim spolupráci.

V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky (Policii ČR) 

Nevhodné přístupy:

Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a extremismu.

Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v běžných diskusích.

Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled může jevit extremistické, ale nemusí takové být.

Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace s cílem zalíbit se extremisticky orientované mládeži.

Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo antisemitským podtextem.

Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost a na takto motivované vážnější formy násilí.

POLICIE VE ŠKOLE

Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co

potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie.

Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což

musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním

povinováni dohledem.

Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již

neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze.

Odvedení žáka ze školy

Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti, které uvedl a služebním průkazem

doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě – bude to specialista na

problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do auta, převozu na

služebnu, výslechu na služebně – musí být přítomna další osoba. Je na policistovi zajistit třetí osobu – třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ŘŠ zápis.

POUŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY

- Vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem,alkoholem,návykovými látkami

- § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

- § 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V Lipníku nad Bečvou dne 4.9.2017

\n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

q  Linka bezpečí, tel: 800 155 555

q  Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)

 


Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.

Extremismus lze dělit na:

-  pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich);

-  levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody);

- náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení lidských práv a individuální svobody);

- etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede k excesům potlačování svobody jiných).

- environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny demokratickým principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody)

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství. 

Rizikové typy chování žáků/studentů:

- verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich politickému č náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu

- revizionistické zpochybňování oficiálních výkladů historie či pojetí soudobé demokracie ve prospěch extremistického výkladu;

- agitace ve prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových stoupenců mezi vrstevníky

- využívání školního vzdělání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a schopností pro bezprostřední využití v extremistické scéně

- využití školních prostor, zařízení a přístrojů ve prospěch extremismu

- zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám mimo školu

Výskyt politického extremismu a antisemitismu je pravděpodobný především u starších žáků školního věku (cca od 12-13 let) a především pak studentů a učňů na středním stupni.

Primitivní rasistické a xenofobní postoje se mohou vyskytnout i u dětí předškolního a ranně školního věku, ať již jako důsledek rodinné výchovy a vlivu okolí nebo pod vlivem bezprostřední situace a reakcí spolužáků.

Rasistické a xenofobní postoje mohou být vyjadřovány i osobami, které nepatří do extremistické scény, přičemž např. rasistické nadávky mohou rovnoměrně užívat dívky i chlapci.

Příklon k extremismu ovlivňují osobnostní dispozice, které jsou dovářeny rodinným, školským a volnočasovým prostředím. Silný je především vliv blízkých vrstevníků a rodiny Důležité jsou i osobní zážitky. Na politickou socializaci mladých extremistů má vliv i poltická situace a její zprostředkování .

Prevence 

Všeobecná specifická primární prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a principů lidských práv a tolerance, výuka o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících jevů, debaty s angažovanými osobami.

Možnost využití životních příběhů, uměleckých děl – literatury, filmů s následnou besedou.

Specifické formy prevence ve vztahu k již působícím extremistům a jejich strukturám ve škole (např. vzájemná diskuse s jejich potenciálními terči násilí).

Postupy  a metody z hlediska pedagoga

Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.

Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.

Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.

Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.

Zaměřit výuku na tyto problémy.

Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.

Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty.

Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout jim spolupráci.

V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky (Policii ČR) 

Nevhodné přístupy:

Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a extremismu.

Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v běžných diskusích.

Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled může jevit extremistické, ale nemusí takové být.

Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace s cílem zalíbit se extremisticky orientované mládeži.

Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo antisemitským podtextem.

Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost a na takto motivované vážnější formy násilí.

POLICIE VE ŠKOLE

Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co

potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie.

Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což

musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním

povinováni dohledem.

Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již

neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze.

Odvedení žáka ze školy

Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti, které uvedl a služebním průkazem

doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě – bude to specialista na

problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do auta, převozu na

služebnu, výslechu na služebně – musí být přítomna další osoba. Je na policistovi zajistit třetí osobu – třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ŘŠ zápis.

POUŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY

- Vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem,alkoholem,návykovými látkami

- § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

- § 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V Lipníku nad Bečvou dne 4.9.2017