ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

SRPDŠ při Základní škole Lipník nad Bečvou,ulice Osecká 315

 

SRPDŠ je dobrovolné sdružení občanů, kteří chtějí podporovat rozvoj školních a mimoškolních aktivit žáků základní školy. Sdružení v nové podobě pracuje od roku 1991, jeho existence a činnost nezávisí na škole. Dne 22.2.2009 proběhla volba předsedy sdružení. Ze tří kandidátů třídní důvěrníci jednohlasně zvolili paní Mgr. Hanu Steinbachovou. Členem sdružení se stává rodič (nebo jiný dárce), který uhradí členský příspěvek v minimální výši 100 Kč na dítě a školní rok.

Každá třída si volí třídního důvěrníka, který se účastní schůze SRPDŠ vždy na začátku nového školního roku. Zde je podrobně informován o hospodaření s příspěvky dárců i o akcích, které sdružení finančně podporuje. Tyto informace pak sděluje ostatním rodičům.Také se na schůzi projednávají připomínky, návrhy a náměty rodičů, jsou zodpovídány dotazy týkající se výuky či výchovy žáků. Každý člen sdružení se může schůze účastnit, každý člen má právo získat podrobné informace o příjmech a výdajích – každý den u paní Horké ve školním klubu.

Příspěvky dárců jsou používány na nákup odměn do soutěží pořádaných školou, na proplacení jízdného žákům reprezentujícím školu mimo Lipník. Sdružení dále přispívá dětem členů na školu v přírodě ve 4. třídě a na lyžařský výcvik v 7. třídě. Na tento příspěvek mají nárok děti těch členů, kteří zaplatili členský poplatek ve třech po sobě jdoucích letech. Velké díky patří všem rodičům-dárcům, kteří nejsou lhostejní a podporují školu, jež vzdělává jejich dítě. Bez této pomoci by nemohlo být realizováno nic, co je v tomto odstavci uvedeno.

Mgr. Hana Steinbachová

 

Stanovy SRPŠ při ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou

I. Úvodní ustanovení

Dne 14. 10. 1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Osecká 315,

se sídlem Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou,

IČ 449 40 751,

založené dle tehdy platného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

za účelem podpory školy při vzdělávání a výchově dětí.

V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení změnilo ke dni 1. 1. 2014 svoji právní formu na spolek.

V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu mění Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Osecká svůj název  a přijímá nové stanovy tak, aby plně odpovídaly ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

II. Název a sídlo

1. Název spolku je „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Osecká 315“ (dále jen „SRPŠ“ nebo „spolek“).

2. Sídlo spolku je totožné se sídlem základní školy: Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou.

III. Účel spolku

1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Osecká 315 je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků navštěvujících Základní školu Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou (dále jen „škola“), a další osoby s vazbou na školu, jež mají zájem o členství ve Spolku.

2. Účelem spolku je zejména:

- spolupráce rodičů a dalších zainteresovaných osob s vedením školy a učitelským sborem za účelem koordinace výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí

- ochrana práv, potřeb a zájmů žáků školy

- pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční podpory

- zprostředkování komunikace mezi školou, jejími žáky a jejich zákonnými zástupci

IV. Činnost spolku

K naplnění svého poslání vykonává spolek zejména tuto činnost:

- spolupracuje s vedením školy při řešení problémů souvisejících se vzděláváním žáků školy, předkládá vedení školy náměty a názory rodičů, podílí se na vyřizování připomínek a stížností žáků a jejich zákonných zástupců

- vyjadřuje se k výchovně-vzdělávací koncepci školy

- podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy

- přispívá škole materiální a finanční pomocí směrující zejména ke zlepšení školního prostředí, pořízení školních pomůcek, podpoře akcí pořádaných školou a reprezentaci školy navenek

V. Členství v SRPŠ

1. Vznik členství

- členství ve spolku je dobrovolné

- členem se může stát rodič nebo zákonný zástupce žáka školy, také osoba, která projeví zájem aktivně se podílet na činnosti spolku

- členství vzniká zaplacením členského příspěvku

2. Práva členů spolku

- volit a být volen do orgánů spolku

- podílet se na činnosti spolku

- být informován o činnosti a hospodaření spolku, včetně možnosti nahlížet do rozpočtu, zprávy o hospodaření a zápisů ze zasedání orgánů spolku

- podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

- vznášet dotazy ohledně činnosti a obdržet na ně odpověď od členů orgánů spolku

- účastnit se jednání Rady SRPŠ s hlasem poradním

- vznášet žádost o pomoc při ochraně oprávněných zájmů svého dítěte

3. Povinnosti členů spolku

- platit roční členský příspěvek ve výši, termínu a způsobem určeným Radou SRPŠ

- jednat v souladu se stanovami  a ostatními vnitřními předpisy spolku

- řídit se usnesením orgánů spolku

- chránit dobré jméno spolku a školy

4. Zánik členství

- vystoupení člena spolku učiněné písemnou formou

- z důvodu nezaplacení členského příspěvku

- vyloučení člena ze spolku rozhodnutím Rady SRPŠ z důvodu prokázaného porušení stanov

- dnem ukončení vzdělávání všech potomků člena spolku ve škole, v případě zájmu může být členství zachováno

- zánik spolku

- úmrtí člena spolku

5. Evidence členů

-  pro evidenci členů spolek využívá seznam žáků školy a přehled o zaplacených členských příspěvcích

- evidence členů je neveřejná

6. Členský příspěvek

- výši členského příspěvku, jeho splatnost a způsob úhrady schvaluje Rada SRPŠ

- výše členského příspěvku se nekrátí v závislosti na okamžiku vzniku členství v průběhu školního roku

- zánikem členství nevzniká nárok na vrácení ani části členského příspěvku zaplaceného na období, v jehož průběhu členství zaniklo

VI. Orgány spolku

1. Organizační strukturu SRPŠ tvoří tyto orgány:   - Rada SRPŠ

                                                                                                     -  předseda spolku

                                                                                                     -  hospodář spolku

2. Rada SRPŠ

 

Nejvyšším orgánem spolku je Rada SRPŠ. Rada je svou podstatou shromážděním zástupců jednotlivých tříd školy. Členem Rady může být zvolen pouze rodič žáka školy.

Členové Rady SRPŠ jsou ustanoveni tak, že rodiče žáků patřících do jedné třídy školy, kteří jsou členy spolku, volí vždy jednoho zástupce do Rady SRPŠ (dále jen „zástupce třídy“). Člen Rady SRPŠ je volen na dobu neurčitou.

Zástupce třídy:

- zastupuje rodiče žáků ze třídy(dále jen „třída“), v níž byl zvolen zástupcem,  na jednáních Rady SRPŠ a hájí jejich zájmy

- zprostředkovává komunikaci mezi třídou a Radou

- je povinen informovat třídu o všech záležitostech projednávaných Radou a sdělovat třídě obsah rozhodnutí

- je povinen přijímat od třídy podněty, připomínky a návrhy k činnosti Rady a spolku a přednést je na nejbližším jednání Rady k projednání. Výsledek poté co nejdříve sdělí třídě.

Funkce člena Rady SRPŠ vzniká zvolením a zaniká odstoupením (uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení), odvoláním (rozhoduje Rada, důvod – neplnění povinností, navrhují 3 členové Rady nebo 10 rodičů třídy, odvolaný vykonává svou funkci do doby než je zvolen nový zástupce třídy, rozhodnutí o odvolání dostává písemně), zvolením nového zástupce nebo skončením vzdělávání dítěte, jehož je zástupce třídy zákonným zástupcem (funkci vykonává dokud není zvolen nový zástupce třídy).

Do působnosti Rady patří zejména:

-rozhodovat o náplni činnosti spolku v souladu s jeho účelem

- projednávat návrhy vzešlé od členů spolku prostřednictvím zástupců tříd

- jménem členů spolku projednávat s vedením školy návrhy a připomínky v otázkách spadajících do působnosti spolku, úzce spolupracovat s vedením školy na jejich řešení

- volit a odvolávat předsedu a hospodáře

- rozhodovat o rozpočtu spolku na školní rok a jeho změnách

- rozhodovat o využití finančních prostředků spolku

- schvalovat výsledek hospodaření  spolku za minulý školní rok

- rozhodovat o výši členského příspěvku na školní rok a jeho splatnosti

- schvalovat stanovy a rozhodovat o změně stanov

- vydávat vnitřní předpisy spolku k zajištění jeho fungování

- rozhodovat o zrušení spolku

- jmenovat likvidátora spolku

Rada SRPŠ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady. Rada SRPŠ rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

Zasedání Rady svolává předseda spolku nejméně jednou ročně na začátku školního roku, zajistí také přizvání vedení školy.  Předseda je povinen svolat zasedání také v případě, že o to požádá nejméně 15 členů spolku a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 4 týdnů od doručení žádosti. Zasedání Rady řídí předseda nebo jím pověřený člen Rady SRPŠ.

Z jednání Rady se do 30 dnů ode dne konání jednání pořizuje zápis, který ověřuje podpisem předseda nebo ten, kdo řídil zasedání, a další člen přítomný na jednání. Zápis z jednání je přístupný každému členu spolku v sídle spolku.

Zasedání Rady  jsou přístupná všem členům spolku. Člen ohlásí předem svou účast na jednání Rady a informuje předsedu o případném příspěvku do programu. Člen spolku, který není členem Rady, se účastní jednání Rady s hlasem poradním.

Na návrh některého z členů spolku a s předchozím souhlasem Rady se jejího zasedání může účastnit host, který není členem spolku. Účast hosta na jednání musí být odůvodněna souvislostí s projednávanými body programu. Rada SRPŠ má právo omezit souhlas s přítomností hosta na svém jednání pouze na určitou část tohoto jednání. Člen spolku, který navrhl účast hosta , odpovídá za respektování tohoto omezení hostem.

Rada může jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím e-mailu. Podrobnosti o pravidlech takového rozhodování upraví Rada usnesením.

3. Předseda SRPŠ

Statutárním orgánem spolku je předseda. Předsedu volí Rada SRPŠ prostou většinou hlasů na návrh kteréhokoliv člena Rady. Dosáhnou-li dva kandidáti stejného počtu hlasů, považuje se za zvoleného starší z nich. Předseda spolku musí být také členem spolku.

Předseda plní usnesení Rady a je povinen jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku. Předseda zastupuje spolek navenek ve všech záležitostech a zapisuje se jako statutární orgán  spolku do veřejného rejstříku. Předseda je odpovědný ze své činnosti Radě SRPŠ. Předseda odpovídá za kontrolu hospodaření s majetkem spolku.

Předseda spolku je volen na dobu neurčitou. Funkce předsedy vzniká zvolením  a zaniká odstoupením, odvoláním nebo zvolením nového předsedy.

Výkon funkce předsedy je bezplatný, funkce je vykonávána jako čestná.

4. Hospodář SRPŠ

Hospodář je volen Radou SRPŠ  na dobu neurčitou. Jeho funkce zaniká odstoupením, odvoláním nebo zánikem členství  ve spolku. V takovém případě Rada bez zbytečného odkladu zvolí nového hospodáře.

Hospodář spolku hospodaří s finančními prostředky a majetkem spolku. Sestavuje návrh rozpočtu na příslušný školní rok, vypracovává přehled výběru členských příspěvků a přehled jejich čerpání. Hospodář také zpracovává závěrečnou zprávu o hospodaření spolku.

Hospodář zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo není-li předseda schopen dlouhodobě vykonávat svou funkci. Hospodář jedná jménem spolku navenek v případě, že předsedovi zanikla funkce a dosud nebyl zvolen nový předseda. Při výkonu této pravomoci se navenek prokazuje usnesením Rady SRPŠ.

VII. Zásady hospodaření spolku

 

1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků a sponzorských darů.

2. Hospodaření se řídí rozpočtem sestaveným hospodářem a schvalovaným vždy na jeden školní rok Radou SRPŠ. Po uplynutí školního roku hospodář zpracovává závěrečnou zprávu o hospodaření spolku s přehledem vybraných příspěvků a darů a s přehledem jejich čerpání. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do rozpočtu a závěrečné zprávy o hospodaření.

3. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně u hospodáře v sídle školy. Dle potřeby může spolek založit běžný účet. Dispoziční právo k účtu by měli hospodář a předseda spolku s tím, že k nakládání s finančními prostředky na účtu by bylo potřeba podpisu nebo přítomnosti obou osob.

4. V případě zániku spolku připadne likvidační zůstatek Základní škole Osecká 315 Lipník nad Bečvou, která ho dle svého uvážení použije ve prospěch svých žáků a k rozvoji školy.

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou přijaté při jeho založení v roce 1991.

2. Otázky, které nejsou těmito stanovami upraveny, se řídí aktuálními právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 19. 11. 2015

V Lipníku nad Bečvou,  dne 19. 11. 2015

…………………………………………………..                                                                  ………………………………………………

       Předseda spolku                                                                                                   Člen Rady spolku