ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou

Školská rada při ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou byla zřízena dne 6.9. 2005. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Usnáší se nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách (klasifikační řád).

 

Záznam z 3. zasedání školské rady konaného dne 30.8. 2018

zapis ŠR 28.6.2018.pdf

 

Záznam z 2. zasedání školské rady konaného dne 28.6. 2018

Záznam z 1. zasedání školské rady konaného dne 21.12. 2017

Záznam ze 6. zasedání školské rady konaného dne 31.8. 2017

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr.Eva Mikešková, , Mgr. Hana Steinbachová, Jitka Vybíralová, Ing Helena Hlavičková.

Nepřítomen a omluven: MUDr. Marta Lazarová

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Osecká 315 za školní rok 2016/2017
 3. Schválení změny ve ŠŘ
 4. Návrhy a připomínky

5.   Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady řádně svolal 6. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 6. zasedání školské rady

Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                       Zástupci nezletilých žáků               Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová                 Mgr. Hana Steinbachová               Mgr. Eva Mikešková

Ing. Helena Hlavičková                   Jitka Vybíralová                              Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 )

Schválení výroční zprávy školy a ŠŘ

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017

( Pro hlasovalo : 5   členů )

Ad 3)

Schválení Školního řádu ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou

Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady  se změnou ve Školním řádu ZŠ Osecká 315

Školská rada schválila školní řád ve znění v jakém byl přednesen ředitelem školy Jaromírem Krejčířem. Změna je přiložena jako příloha k záznamu.

( pro hlasovalo 5 členů )

Ad 4 )

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř a předseda školské rady Mgr. Ivo Mádr informovali školskou radu o zahájení projektu inkluzivních šablon od 1.9. 2017

Ad 5)

Diskuze :

Ředitel školy informoval členy školské rady o hlavních společenských, kulturních a sportovních akcích ZŠ Osecká 315 ve školním roce 2017/2018.

 

 

Záznam ze 3. zasedání školské rady  konaného dne 27.6. 2016

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr.Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, Jitka Vybíralová.

Nepřítomna a omluvena: Ing. Helena Hlavičková.

Program :

 1. Zahájení
 2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Osecká 315 za školní rok 2015/2016
 3. Informace a seznámení s novým ŠVP, které nabude platnosti 1.9. 2016
 4. Zpráva o sociálně patologických jevech na ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou
 5. Návrhy a připomínky
 6. diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 3. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 3. zasedání školské rady

 Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                         Zástupci nezletilých žáků                  Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová   Mgr. Hana Steinbachová            Mgr. Eva Mikešková

Ing. Helena Hlavičková          Jitka Vybíralová                       Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 )

Schválení výroční zprávy školy

Předseda školské rady seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016

( Pro hlasovalo :  5   členů )

Ad 3)

Informace a seznámení s ŠVP, který začne platit od 1.9. 2016

Školská rada byla předsedou školské rady seznámena s novým ŠVP, který začne platit od 1.9. 2016. Školská rada byla seznámena se změnami v novém ŠVP ZŠ Osecká 315, který byl vytvořen na základě RVP ZV. Byly vysvětleny pojmy inkluze, minimální požadavky pro děti s LMP, funkce  poradenských zařízení, IVP.

Ad 4 )

Zpráva o sociálně patologických jevech na ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou.

Členové školské rady byli seznámeni s postupem řešení při možném výskytu šikany a kyberšikany na ZŠ Osecká 315. Byli taktéž seznámeni s výsledky anonymní ankety. Zpráva je přiložena k zápisu ze školské rady.

Ad 5)

Návrhy a připomínky - žádné

Ad 6)

Diskuse - žádná

 

Záznam z 2. zasedání školské rady  konaného dne 1.9. 2015

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr.Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, Ing. Helena Hlavičková

Nepřítomna a omluvena: Jitka Vybíralová

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Osecká 315 za školní rok 2014/2015
 3. Schválení ŠŘ
 4. Návrhy a připomínky

5.    Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 2. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 2. zasedání školské rady

 Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                         Zástupci nezletilých žáků                  Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová     Mgr. Hana Steinbachová       Mgr. Eva Mikešková

Ing. Helena Hlavičková         Jitka Vybíralová               Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 )

Schválení výroční zprávy školy a ŠŘ

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015

6/2011

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015

( Pro hlasovalo : 5   členů )

Ad 3)

Schválení Školního řádu ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou

Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady  se Školním řádem ZŠ Osecká 315 a příslušnými změnami. V Bodě A. 2.6 je přidáno „tablety a notebooky“ a bod 2.6 je pak ve znění: „Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisí s výukou, cennosti, různé přehrávače, tablety, notebooky, koloběžky, kolečkové brusle a skateboardy“. Současně došlo k doplnění bodu 2.7 o větu „V případě, že tuto povinnost poruší, vystavují se možnosti kázeňského postihu“. Bod 2.7 je pak ve znění: „Mobilní telefony mají žáci během vyučovacích hodin vypnuté a uložené v aktovce. V případě, že tuto povinnost poruší, vystavují se možnosti kázeňského postihu“.

6/11

Školská rada schválila školní řád ve znění v jakém byl přednesen ředitelem školy Jaromírem Krejčířem

( pro hlasovalo 5 členů )

Ad 4)

 Návrhy a připomínky ----------------

Ad 5)

Diskuze :

Ředitel školy informoval členy školské rady o hlavních společenských, kulturních a sportovních akcích ZŠ Osecká 315 ve školním roce 2015/2016.

Záznam z 1. zasedání školské rady  konaného dne 20.1. 2015

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr. Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, ing. Helena Hlavičková, Jitka Vybíralová.

Nepřítomen a omluven: -

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy školské rady a pověřeného člena školské rady

3.    Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 1. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 1. zasedání školské rady

 Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                        Zástupci nezletilých žáků                 Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová                 Mgr. Hana Steinbachová                Mgr. Eva Mikešková

Ing. Helena Hlavičková                          Jitka Vybíralová                          Mgr. Ivo Mádr

 

Ad 2)

Volba předsedy školské rady a pověřeného člena školské rady

Na předsedu školské rady byl navržen  Mgr. Ivo Mádr.

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Ivo Mádr ( pro hlasovalo 5 členů, 1 člen se zdržel hlasování )

Pověřeným členem školské rady byla zvolena Mgr. Hana Steinbachová  (pro hlasovalo 5 členů, 1 člen se zdržel hlasování )

Ad3) Diskuse – 

 

Záznam ze 6. zasedání školské rady  konaného dne 1.9. 2014

 

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr.Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, Jitka Vybíralová.

Nepřítomen a omluven: Roman Koutný

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Osecká 315 za školní rok 2013/2014
 3. Schválení změny ve ŠŘ
 4. Informace o uzavření  EU – peníze školám, Centrální úložiště MŠMT
 5. Informace o projektu COMENIUS
 6. Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků dne 11.9. 2014
 7. Svolání nové školské rady dle výsledků voleb z 11.9.2014 a zvolení nového předsedy školské rady a nového pověřeného člena školské rady
 8. Návrhy a připomínky

9.    Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 6. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 6. zasedání školské rady

 Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                        Zástupci nezletilých žáků                 Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová   Mgr. Hana Steinbachová      Mgr. Eva Mikešková

Roman Koutný               Jitka Vybíralová                    Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 )

Schválení výroční zprávy školy a ŠŘ

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014

( Pro hlasovalo :  5   členů )

Ad 3)

Schválení Školního řádu ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou

Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady  se změnou ve Školním řádu ZŠ Osecká 315

Školská rada schválila školní řád ve znění v jakém byl přednesen ředitelem školy Jaromírem Krejčířem. Změna je přiložena jako příloha k záznamu.

( pro hlasovalo 5 členů )

Ad 4 )

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř a předseda školské rady Mgr. Ivo Mádr informovali školskou radu o  ukončení projektu EU – peníze školám

Ad 5)

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř informoval školskou radu o mezinárodním projektu COMENIUS

Ad 6)

Volba členů nové školské rady na tříleté období 2014 -2017 dne 11.9. 2014. Informace předsedy školské rady.

Ad7)

Svolání zasedání nové školské rady 11.9. 2014 s volbou předsedy a pověřeného člena nové školské rady

Ad 8) Návrhy a připomínky: -

Ad 9)

Diskuze :

Ředitel školy informoval členy školské rady o hlavních společenských, kulturních a sportovních akcích ZŠ Osecká 315 ve školním roce 2014/2015.

 

Záznam ze 4. zasedání školské rady  konaného dne 3.9. 2013

 

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr.Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, Jitka Vybíralová.

Nepřítomen a omluven: Roman Koutný

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Osecká 315 za školní rok 2012/2013
 3. Schválení změny ve ŠŘ
 4. Informace o uzavření  EU – peníze školám
 5. Informace o projektu COMENIUS
 6. Informace o vyřešení situace ve třídě 2.A ve školním roce 2012/2013
 7. Návrhy a připomínky
  8.    Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 4. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 4. zasedání školské rady

 Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                         Zástupci nezletilých žáků                  Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová         Mgr. Hana Steinbachová        Mgr. Eva Mikešková

Roman Koutný                                Jitka Vybíralová                        Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 )

Schválení výroční zprávy školy a ŠŘ

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013

( Pro hlasovalo :  5   členů )

Ad 3)

Schválení Školního řádu ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou

Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady  se změnou ve Školním řádu ZŠ Osecká 315

Školská rada schválila školní řád ve znění v jakém byl přednesen ředitelem školy Jaromírem Krejčířem. Změna je přiložena jako příloha k záznamu.

( pro hlasovalo 5 členů )

Ad 4 )

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř a předseda školské rady Mgr. Ivo Mádr informovali školskou radu o  ukončení projektu EU – peníze školám

Ad 5)

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř informoval školskou radu o mezinárodním projektu COMENIUS

Ad 6)

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř informoval školskou radu o vyřešení situace ve třídě 2.A ve školním roce 2012/2013

Návrhy a připomínky: -

Diskuze :

Ředitel školy informoval členy školské rady o hlavních společenských, kulturních a sportovních akcích ZŠ Osecká 315 ve školním roce 2013/2014.

 

 

Záznam z 3. zasedání školské rady  konaného dne 3.9. 2012

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr.Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, Jitka Vybíralová.

Nepřítomen a omluven: Roman Koutný

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Osecká 315 za školní rok 2011/2012
 3. Schválení ŠŘ
 4. Informace o EU – peníze školám .
 5. Návrhy a připomínky

6.    Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 3. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 6. zasedání školské rady

Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :                        Zástupci nezletilých žáků                 Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová                 Mgr. Hana Steinbachová                 Mgr. Eva Mikešková

 Roman Koutný                               Jitka Vybíralová                             Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 )

Schválení výroční zprávy školy a ŠŘ

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012

6/2011

Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012

( Pro hlasovalo :  5   členů )

Ad 3)

Schválení Školního řádu ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou

Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady  se Školním řádem ZŠ Osecká 315

6/11

Školská rada schválila školní řád ve znění v jakém byl přednesen ředitelem školy Jaromírem Krejčířem

( pro hlasovalo 5 členů )

Ad 4 )

Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř a předseda školské rady Mgr. Ivo Mádr informovali školskou radu o projektu EU – peníze školám

Ad 5)

Návrhy a připomínky ----------------

Ad 6)

Diskuze :

Ředitel školy informoval členy školské rady o hlavních společenských, kulturních a sportovních akcích ZŠ Osecká 315 ve školním roce 2012/2013.

 

Záznam z 1. zasedání školské rady  konaného dne 14.11. 2011

Přítomní členové školské rady : Mgr. Ivo Mádr, Mgr. Eva Mikešková, MUDr. Marta Lazarová, Mgr. Hana Steinbachová, Roman Koutný, Jitka Vybíralová.

Nepřítomen a omluven: -

Přizvaný host : ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř

Program :

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy školské rady a pověřeného člena školské rady

3.    Diskuse

Ad 1 )

Zahájení

Předseda školské rady  řádně svolal 1. zasedání školské rady školy a informoval přítomné členy školské rady o programu 1. zasedání školské rady

Seznam členů školské rady :

Zástupci zřizovatele :        Zástupci nezletilých žáků     Zástupci pedagogických pracovníků :

MUDr. Marta Lazarová      Mgr. Hana Steinbachová         Mgr. Eva Mikešková

Roman Koutný                  Jitka Vybíralová                        Mgr. Ivo Mádr

Ad 2)

Volba předsedy školské rady a pověřeného člena školské rady

Na předsedu školské rady byl navržen  Mgr. Ivo Mádr.

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Ivo Mádr (pro hlasovalo 5 členů, 1 člen se zdržel hlasování )

Pověřeným členem školské rady byla zvolena Mgr. Hana Steinbachová (pro hlasovalo 5 členů, 1 člen se zdržel hlasování )

Ad3) Diskuse – ředitel školy informoval přítomné o chystané změně vstupu do budovy školy.

 

Seznam členů školské rady  2010 - 2011:

Zástupci zřizovatele :  MUDr. Marta Lazarová 
Roman Koutný 
Zástupci nezletilých žáků: Mgr. Hana Steinbachová 
Michaela Školoudíková 

Zástupci pedagogických pracovníků : 
Mgr. Jana Horalíková
Mgr. Ivo Mádr

Ad 2 ) Schválení výroční zprávy školy a ŠŘ
Ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s obsahem výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010 a obsahem ŠŘ:5/2010
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010 a ŠŘ školy ZŠ Osecká315 ( Pro hlasovalo :  5   členů )
Ad 3 ) Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady  s průběhem mezinárodního projektu Comenius „Kořeny a křídla“
Ad 4)Ředitel školy Jaromír Krejčíř seznámil členy školské rady s projektem MŠMT „EU – peníze školám“ 
Návrhy a připomínky : -
Ad 5 ) Diskuse :  
Ředitel školy informoval členy školské rady o umístění plastiky „sovy Emy“ u hlavního vchodu ZŠ Osecká 315, o výstavbě gymnastického centra z peněz EU v budově školy, o oslavách 110. let budovy školy, včetně výstavy v Domečku , slavnostního koncertu a vydání almanachu.

Seznam členů školské rady 2009-2011:

zástupci zřizovatele                         :

MUDr. Marta Lazarová

 

Roman Koutný

zástupci nezletilých žáků                  :

Mgr. Hana Steinbachová - pověřený člen ŠŘ

 

Michaela Školoudíková

zástupci pedagogických pracovníků   :

Mgr. Jana Horalíková

 

Mgr. Ivo Mádr - předseda ŠŘ